Licensed Premiums & Merchandise
shop-banner-fallback
Characters Filter
Occasions Filter

Bình giữ nhiệt

Thông tin danh mục

Bình giữ nhiệt là một dụng cụ gia đình dùng để đựng nước sôi, nước ấm hoặc nước đá, hoặc các loại chất lỏng, thức ăn, vật thể cần được bảo quản ở nhiệt độ khác với nhiệt độ môi trường (nhiệt độ cao hơn, hoặc thấp hơn nhiệt độ môi trường).

Lọc sản phẩm

Characters Filter
Occasions Filter