Licensed Premiums & Merchandise
category-archive-fallback
Bản Quyền Nhân Vật
Bản Quyền Nhân Vật
Xem thêm
Chủ Đề
Chủ Đề
Xem thêm
Khách Hàng

Truyện tranh

Thông tin danh mục

Truyện tranh là một phương tiện được sử dụng để diễn đạt ý tưởng bằng hình ảnh, thường kết hợp với văn bản hoặc thông tin hình ảnh khác. Thông thường, nó có dạng một chuỗi các khung hình liên tiếp với các yếu tố văn bản như ô bóng chữ, chú thích và từ tượng thanh có thể chỉ ra đối thoại, diễn đạt, hiệu ứng âm thanh hoặc thông tin khác.

Lọc sản phẩm

Bản Quyền Nhân Vật
Bản Quyền Nhân Vật
Xem thêm
Chủ Đề
Chủ Đề
Xem thêm
Khách Hàng